X
تبلیغات
ورزش و تندرستی - حرکات اصلاحی

ورزش و تندرستی

عقل سالم در بدن سالم

حرکات اصلاحی

به نام حق

قابل توجه دانشجویان محترم: امتحان تئوری پایان ترم حرکات اصلاحی از پاورپوینت ارائه شده در کلاس میباشد.  

                                                                               موفق باشید.

 

سوالات مربوط به درس (حرکات اصلاحی)

۱ـ ستون مهره ها از چند مهره تشکیل شده است ؟

الف)۳۲مهره ...*

ب)۱۲مهره ...

ج)۷مهره ...

د)۵مهره ...

۲ـ مهره های ستون فقرات درکدام ناحیه هرچه به انتهای ستون فقرات نزدیک تر میشوند خشن تر و درشت تر میشوند؟

الف)مهره های کمری ...*

ب)مهره های گردنی ...

ج)مهره های پشتی ...

د)مهره های خاجی ...

۳ـ قوس بالای ناحیه کمری تقریبا از کجا شروع می شود؟

الف)مهره ی آخر پشتی ...*

ب)مهره ی آخر کمری ...

ج)مهره ی آخر گردنی ...

د)مهره ی آخر خاجی ...

۴ـ کدام گزینه از علائم ناهنجاری پشت گود نمی باشد؟

الف)افتادن شکم به جلو ...

ب)افزایش گودی ناحیه کمر ...

ج)چرخش باسن به سمت عقب وبالا ...

د)پای ضربدری ...*

۵ـ استفاده از صندلی پایه بلند باعث بوجود آمدن کدام عارضه می شود؟

الف)پشت گود ...*

ب)پای پرانتزی ...

ج)پای ضربدری ...

د)پشت کج ...

۶ـ درچه زمانی مرکز ثقل بدن از نزدیکی مرکز به قسمت پشت مهره ها انتقال می یابد؟

الف)زمانی که انحنای کمر افزایش می یابد ...*

ب)زمانی که انحنای کمر کاهش می یابد ...

ج)زمانی که اضافه وزن پیدا می کنیم ...

د)هنگامی که دچار پای ضربدری می شویم ...

۷ـ در هنگام انجام تمرینات اصلاحی برای ناهنجاری پشت گود از چه کاری باید خودداری کنیم؟

الف)ایجاد فشار بر روی ستون مهره ها ...*

ب)تمرینات را به صورت تناوبی انجام دهیم ...

ج)تمرینات را پس از گرم کردن کامل بدن انجام دهیم ...

د)هیچکدام ...

۸ـ کدام یک جز اهداف طراحی برنامه تمرینی برای اصلاح پشت گود نمی باشد؟

الف)ایجاد جنبش پذیری وافزایش دامنه حرکتی لازم در مهره ها ...

ب)کشش وانعطاف عضلات ناحیه ی خلفی ستون فقرات در ناحیه کمر ...

ج)تقویت بخش قدامی عضلات شکم ...

د)فشار بر روی ستون مهره ها ...*

۹ـ مهره های پشتی شامل چند مهره می باشند؟

الف)۱۲مهره ...*

ب)۵مهره ...

ج)۷مهره ...

د)۴مهره ...

۱۰ـزاویه انحنای کمر در حالت عادی چقدر است؟

الف)۴۰ تا ۶۰ درجه ...*

ب)۶۰ تا ۷۰ درجه ...

ج)بیشتر از ۶۰ درجه ...

د)کمتر از ۴۰ درجه ...

 

1-درناهنجاری زانوی برانتزی بیشترین فشار به کدام قسمت وارد میشود؟

1-لبه خارجی

 2-ساختار داخلی زانو*

3-قوزک داخلی مچ با

 4- قسمت خارجی زانو

2- کدام یک از وسایل زیر جزابزار اندازه ګیری دقیق میزا ن برانتزی زانو نمیباشد؟

1-    متر نواری 

2-    خط شاقولی *

3-    کولیس

4-    کالیبر

3-کدام یک از علل به وجود آمدن ‍ای ضربدری نمیباشد؟

1-    ‍بارګی کبسول و رباط داخلی زانو

2-    کوتاهی کبسول ورباط داخلی زانو*

3-    راه رفتن زودرس کودک

4-    آرتروز

4-فاصله بین دو قوزک از 2/5سانت بیشتر واز 5سانت کمتر در کدام درجه از طبقه بندی زانوی ضربدری میباشد؟

1-    درجه3

2-    درجه 2و3

3-    درجه 2*

4-    درچه 1

5-در کدام عارضه باشنه با به صورت بیچ خورده دیده میشود؟

1-    زانوی ضربدری

2-    زانوی برانتزی

3-    بای صاف*

4-    شست کج 

6-در عارضه شست کج زاویه بین استخوان اول و دوم کف بایی چقدر است؟

1-    18 ړرجه *

2-    10درجه

3-    31درجه

4-    7درجه

7-کدام یک از عوارض مور تون توی میباشد؟

1-    کاهش تحرک

2-    خستګی زودرس

3-    دردکم *

4-    آرتروز زودرس

8-تفاوت دو عارضه انګشت چکشی و انګشت چنګالی در چیست؟

1-    حالت بیچ خوردګی قوزک با

2-    حالت قرار ګرفتن انګشتلن در کنار هم

3-    ایجاد بینه در زیر سر انګشت در عارضه انګشت چنګالی

4-    حالت هابیراکستنشن وفلکشن *

9-کدام یک از روشهای اصلاحی ودرمانی ناهنجاری های با میباشد؟

1-    تقویت عضلات کوتاه شده

2-    کشش عضلات ضعیف شده

3-    آګاهی از بهداشت انګشتان با

4-    کشش عضلات کوتاه شده *

10-جمود مفصلی در کدام یک از عارضه های زیر به وجود می آید؟

1-    عارضه انګشت چنګالی

2-    مورتون توی

3-    انګشت چنګالی انعطاف بذیر

4-    انګشت چکشی ثابت *

1)درکدام ناهنجاری زانوها از هم فاصله گرفته وقوزک داخلی مچ ها به هم چسبیده اند؟

الف) پای ضربدری    ب)پای پرانتزی    ج) پای 0    د) گزینه ب وج

2) میزان طبیعی زاویه عضلات چهارسر ران در مردان چند درجه می باشد؟

الف) 15-10      ب) 19-10         ج) 17- 10          د) 20-15

3)میزان طبیعی زاویه عضلات چهارسر ران در زنان چند درجه می باشد؟

الف) 15-10      ب) 19-10         ج) 17- 10          د) 20-15

4)راه رفتن اردک وار، چرخش ساق و آرتروز زود رس علائم کدام ناهنجاری است؟

الف) کف پای صاف    ب) کف پای گود    ج) زانوی ضربدری      د) زانوی پرانتزی

5)درکدام ناهنجاری بروز التهاب در رباط های کف پا دیده می شود؟

الف) کفپایصافب) کفپایگودج) زانویضربدرید) زانویپرانتزی

6)در عارضه شست کج زاویه بین استخوان اول ودوم چند درجه است؟

الف) 12         ب) 20      ج) 18      د) 15

7) پوشیدن کفش پنجه باریک وپاشنه بلند وجورابهای تنگ موجب کدام عارضه می شود؟

الف) شست کج      ب) انگشت چکشی     ج) کف پای صاف    د) همه موارد 

8)ایجاد پینه در لبه خارجی اولین مفصل کف پایی بندانگشتی علائم کدام ناهنجاری است؟

الف)شستکجب) انگشتچکشیج) کفپایصاف    د) انگشت چنگالی

9)ایجادپینه درسطح بالایی مفصل بین اول ودوم انگشتان ازعلائمکدامناهنجاریاست؟

الف) شستکجب) انگشتچکشیج) کفپایصافد) انگشتچنگالی

10)ایجادپینه درویبندهای بالایی درزیرمفصلکفپاییبندانگشتیعلائمکدامناهنجاریاست؟

الف) شستکجب) انگشتچکشیج) کفپایصافد) انگشتچنگالی

1-اين عارضه مربوط به اختلال در طرز قرار گرفتن ساق پا است كه قوزك داخلي مچ پاها به هم چسبيده مي شوند ؟

الف- زانوي ضربدري                                          ب- زانوي پرانتزي *

ج- كف پاي صاف                                              د- پاي مورتون

2-براي تشخيص پاي x (ضربدري )از كدام وسيله استفاده مي شود ؟

الف- متر نواري                                                 ب- كوليس

ج- كاليپر                                                          د-خط شاقولي *

3- در اين نوع عارضه انگشتان پا فاقد قدرت و توانايي لازم در دامنه حركتي مفاصل مي باشند ؟

الف- كف پاي صاف  *                                         ب- انگشتان چنگالي

ج- انگشتان چكشي                                              د- افزايش قوس كف پايي

4- در حالت طبيعي زاويه بين استخوان اول و دوم كف پايي چند درجه است ؟

الف – 9 درجه *                                               ب- 7 درجه

ج-5 درجه                                                       د-4 درجه

5-كداميك از عوارض مربوط به  انگشت شست كج است ؟

الف- راه رفتن زود رس كودكان                              ب- ضعف خم كننده هاي انگشتان پا

ج- كف پاي صاف و پهن شده *                               د- انگشت چكشي

6- اين عارضه به دليل كوتاهتر بودن اولين استخوان كف پايي از استخوان دوم كف پايي ايجاد ميشود ؟

الف- انگشت شست كج                                      ب- انگشت مورتون  *

ج- كف پاي صاف و پهن                                    د- انگشت چكشي

7-كدام عارضه مربوط به عوارض انگشت چنگالي نيست ؟

الف- ايجاد انگشت چكشي به صورت ثانويه *             ب-ايجاد آرتروز زود رس

ج- كاهش تحرك                                               د-ايجاد درد

8- (زاويه دار شدن قوس عرضي پا-پايين افتادن استخوانهاي مچ پا-چنگالي شدن انگشتان پا و كوتاهي وتر آشيل)از علائم كدام عارضه مي باشد؟

الف- عارضه پاي مورتون                                  ب- عارضه كف پاي صاف

ج- عارضه انگشتان چكشي                                 د- افزايش قوس كف پايي *

9-(پرهيز از حركات پرش عمودي)از حركات اصلاحي كدام عارضه است ؟

الف-زانوي پرانتزي                                          ب-زانوي ضربدري *

ج-كف پاي صاف                                             د-افزايش قوس كف پايي

10-كدام حركت اصلاحي جهت عارضه كف پاي صاف مناسب است ؟

الف- آموزش صحيح وضعيت ايستادن  *                ب- نشستن به صورت دو زانو

ج- تصحيح راه رفتن در خط راست                      د- تقويت و كشش عضلات ضعيف شده       

1- در ناهنجاری زانوی پرانتزی بیشترین فشار به چه قسمتی وارد می شود ؟       

الف : قسمت خارجی زانو       ب: قسمت داخلی زانو      ج: زانو      د: هیجکدام

2- زانوی پرانتزی چه نوع عارضه ای است ؟

الف: اختلال در طرز قرار گرفتن زانوها        ب: اختلال در طرز قرار گرفتن ساق پا که در آن زانو ها از هم فا صله ی زیا دی گرفته      

ج : اختلال در طرز قرار گرفتن مچ     د: همه موارد

3- فاصله بین زانو ها در فاصله سنی (16-10) سا ل در دختر ها چه اندازه باشد طبیعی تلقی می گردد؟

الف : کمتر از 5 سا نتی متر                ب : بیشتر از5 سا نتی متر                                        ج: کمتر از 4 سا نتی متر                    د : بیشتر از 4 سا نتی متر

4- برای تشخیص پرانتزی بودن پاها از چه چیزی استفا ده می شود ؟

الف : خط شاقولی        ب : کولیس       ج : کا لیپر    د : متر نواری

5- خط شاقولی در زانوی پرانتزی چگونه است؟

الف : در امتداد طولی از مرکز ران ، کشکک و ستیغ درشت نی عبور می کند

ب: در میان انگشت شست و انگشت دوم فرود می آید

ج: این خط به داخل بدن متمایل شده واز روی  سایر انگشتان عبور می کند      د: همه موارد

6- کدام مورد از علائم زانوی پرانتزی می باشد ؟

الف : کاهش قوس طولی داخلی

ب: زیا د شدن فضای مفصلی در جا نب داخل و محدود شدن فضای مفصلی در جانب خارج

ج: کاهش ارتفاع پایین تنه       د: قرار گرفتن پنجه پا به بیرون در هنگا م راه رفتن

7- کدام یک از موارد زیر جزء علل زانوی پرانتزی است ؟

الف : بد جوش خوردن شکستگی استخوان های اطراف زانو   ب: عا دت غلط در راه رفتن و نشستن

 ج: چاقی بیش از اندازه       د: همه  موارد


8- چگونه  می توان زانوی پرانتزی را درمان کرد ؟

الف : تصحیح راه رفتن به صورتی که پنجه مستقیم و در خط راست قرار گیرد

ب: ورزش شنا به ویژه شنای قوربا غه    ج: ارائه حرکات کششی برای کپسول داخل ناحیه ی  زانو     د: همه موارد

9- زانوی ضربدری داری چند درجه می باشد ؟

الف : 3درجه      ب: 5 درجه     ج: 4 درجه     د : هیچکدام

10 – درجه ی 3 زانوی ضربدری چگونه است ؟

الف : فاصله ی بین دو قوزک از 5/2 سا نتی متر بیشتر واز 5 سانتی متر کمتر است

ب: فاصله ی بین د. قوزک از 5/2 سانتی متربیشنر ولی کمتر از 5/7 سانتی متر است

ج: فاصله ی بین دو قوزک از 5/2 سا نتی متر کمتر است

د: فاصله ی بین دو قوزک از 5/7 سانتی متر کمتر است

پا سخ ها

1- ب          3- ج          5- ج       7- د       9- ج

2- ب          4- الف       6- ج       8- د     10 – ب    

  1-عارضه زانوی پرانتزی خفيف درچه سنی شايع تراست؟

الف) 5-4             ب) 7-6           ج) 3-2 *         د) 6-5

2- زاويه زانوی پرانتزی چند درجه است وازچند خط تشکيل شده است؟

الف) 7 درجه-3 خط         ب) 6 درجه-2 خط *         ج) 4 درجه-2 خط       د) هيچکدام

3- برای تشخيص پرانتزی بودن پاها ازچه چيزی استفاده می شود؟

الف) خط شاقولی *           ب) مترنواری                 ج) کاليپر                   د) همه موارد

4- ازعلائم زانوی پرانتزی؟

الف) راه رفتن اردک وار     ب) کوتاهی عضلات ناحيه داخلی زانو      ج) کاهش ارتفاع پايين تنه       د) همه موارد *

5- ازعلل زانوی ضربدری چيست؟

الف) راه رفتن زودرس کودک *      ب) آرتروز زودرس          ج) افزايش وزن       د) وراثت

6- به افتادگی قوسهای طولی داخلی وعرضی همراه با چرخش خارجی مچ پا......... گويند.

الف) انگشت چکشی          ب) قوس کف پايی             ج) پای مورتون           د) کف پای صاف *

7- عوارض کف پای صاف چيست؟

الف) التهاب دررباط          ب) ايجاد بافتهای مرده پوست         ج) درد درمچ پا        د) همه موارد *

8- ازچه روشهايی برای اندازه گيری وشناسايی عارضه کف پای صاف استفاده می شود؟

الف) جعبه آينه               ب) مترنواری             ج)استفاده ازراديوگرافی         د)موارد الف وج *

9- ازملاحظات اصلاحی درمانی کف پای صاف؟

الف) آموزش صحيح ايستادن *        ب) پرهيزازنشستن نوع قورباغه ای       ج) کاهش وزن اضافی       د) هيچ کدام

10- انحراف شست به خارج وانحراف اولين استخوان کف پايی به سمت داخل چه نام دارد؟

الف) انگشت چنگالی         ب) انگشت شست کج *        ج) انگشت چکشی         د) همه موارد

11- زاويه بين استخوان اول ودوم کف پايی درحدود چند درجه است؟

الف) 7 درجه                ب) 6 درجه              ج) 9 درجه *            د) هيچکدام

12- ازعلل انگشت شست کج چيست؟

الف) ارثی                 ب) کف پای صاف وپهن شده         ج) شکل ساختمان پاها         د) همه موارد *

13- ازعوارض انگشت شست کج؟

الف) کاهش تحرک         ب) ايجاد درد              ج) موارد الف وب *             د) هيچکدام

14- ازعلائم انگشت چکشی؟

الف) کاهش تحرک         ب) اصطکاک دربرابرکفش          ج) درد وخستگی زودرس درمفاصل مبتلا      د) موارد ب وج *

15- ازملاحظات اصلاحی درمانی انگشتان پا؟

الف) کاهش وزن اضافی         ب) استفاده ازکفش مناسب *       ج) رعايت بهداشت انگشتان پا          د) هيچکدام

16- انواع کف پای گودازنظراصلاح پذيری؟

الف) پای گود سخت             ب) پای گود نرم                ج) موارد الف وب *          د) هيچکدام

1.       انواع کف پای گودازنظراصلاح پذیری کدام گزینه است؟

 الف)کف پای گودسخت-نرم*              ب)کف پای صاف-نرم

ج)گف پای گرد-نرم                          د )کف پای سخت-صاف

2.      علل وقوع ناهنجاری های انگشتان پاکدام گزینه است؟

 الف)وراثت-اضافه وزن*                   ب)استفاده ازکفش مناسب

ج)تقویت عضلات ضعیف شده               د)افزایش تحرک وجنبش پذیری

3.     انواع انگشت چکشی چیست؟

 الف)صاف-گود                                 ب)ثابت-متحرک*

ج)نرم-گود                                        د)گزینه ب وج

4.     عوارض انگشت شصت کج؟

الف)کاهش تحرک                                ب)خستگی زودرس

ج)درد                                               د)همه موارد*

5.     علائم انگشت شصت کج؟

الف)افتادگی قوس کف پایی*                     ب)کاهش تحرک

ج)درد                                                د)ارتروززودرس

6.      زانوی پرانتزی چیست؟

 الف)زانوی درون گردیک اختلال درطرزقرارگرفتن ساق پا*

ب)زانوی برون گردبه تغییرشکل زاویه دارشدن ساق پااطلاق می شود

ج)فاصله بین دوقوزک پا      

د)به افتادگی قوسهای طولی داخلی وعرضی همراه باچرخش خارجی

7.     کدامیک ازگزینه های زیرجز درجه یک است؟

 الف)فاصله بین دوقوزک 2.5سانت کمتر*

ب)فاصله بین دوقوزک 5سانت کمتر

ج) فاصله بین دوقوزک 7سانت کمتر

د) فاصله بین دوقوزک8سانت کمتر

8.     علائم زانوی ضربدری؟

 الف)دورشدن قوزک داخلی                  ب)کوتاهی تاندون اشیل

ج)گزینه الف وب*                              د)هیچکدام

9.      درزانوی ضربدری فشاربرروی کدام قسمت است؟

 الف)بغل پا           ب)لبه خارجی پا         ج)لبه داخلی پا*  د)الف وج

 10)علل زانوی پرانتزی؟

الف)استوکندروزصفحه رشدانتهای فوقانی درشت نی

ب)عفونت ها         ج)الف وب*            د)دورشدن قوزک داخلی

1-یکی از علائم زانوی پرانتزی کدام است؟د

الف-قنداق کردن بچهب-وراثتج-چاقی بیش از اندازهد-هر سه مورد

2-در زانوی ضربدری پا ها به چه شکلی در می آیند؟الف

الف-پاها فاصله گرفته وزانوها به یکدیگر می چسبد ب-مچ پا به هم نزدیک شدهج-زانو ها فاصله گرفته می شودد-هیچکدام

3-نام دیگر پای ضربدری چیست؟ب

الف-پای zب-پای ایکسxج-پای نزدیک شدهد-پای دور شده

4-زانوی ضربدری بیشتر در چه سنی و جنسی دیده می شود؟د

الف-کودکان کم سنب-دختران چاقج-کودکان پسرد-گزینه الف و ب

5-فاصله زانوی ضربدری درجه یک بین دو قوزک چقدر است؟ب

الف-5/2سانتی متر بیشتر ب-5/2سانتی متر کمترج-4سانتی مترد-6سانتی متر بیشتر

 

6-روش های اندازه گیری و شناسایی کف پا ی صاف کدام مورد زیر است؟د

الف-روش ثبت کف پاب-جعبه آینهج-خط شاقولید-همه موارد

7-شدیدترینن حالت شصت کج کدام مورد زیر است؟د

الف-10درجهب-15درجهج-31درجهد-20درجه

8-عوارض عارضه انگشت شصت کج کدام یک از موارد زیر است؟د

الف-کاهش تحرکب-خستگی زود رسج-آرتروز زود رسد-همه موارد

9-زاویه طبیعی انگشت شصت کدام مورد زیر است؟الف

الف-7درجهب-15درجهج-31درجهد-20 درجه

1-کدام یک ازموارد زیر علل افتادگی شانه محسوب می شود؟(4)

1-عدم تقارن شانه ها از نظر ارتفاع               2-اختلاف سطح در دواستخوان ترقوه

3-عدم تقارن لگن از نظر ارتفاع                     4-همه موارد

2-کدام یک از موارد زیرجزءعلائم پشت کج(اسکولیوز)محسوب می شود؟(4)

1-کاهش انعطاف پذیری                           2-آرتروز زود رس

3-خستگی زود رس                                4-هیچکدام                                     3-تست آدام برای تشخیص کدام عارضه مورد استفاده قرار میگیرد؟(1)

1-پشت صاف        2-پشت کج        3-کج گردنی        4-شانه افتاده

4- به..............عارضه ی لگن کج می گویند؟(1)

1-نامتقارن بودن یک طرف لگن خاصره      2- نا -نامتقارن بودن دو طرف لگن خاصره

3-متقارن بودن یک طرف لگن خاصره  4-متقارن بودن دوطرف لگن خاصره

5-کدام یک از موارد زیرازعوارض پشت گرد نیست؟(3)

1-فرورفتگی جناغ سینه                        2-اختلال در دستگاه تنفس

3-سهولت در راه رفتن                            4-محدودیت فضای قفسه سینه ای

6-کدام یک از موارد زیر جزءعلائم پشت صاف نیست؟(1)

1-افزایش تحرک وجنبش پذیری مهره ها       2-ضعف وناتوانی درعضلات پشت

3-صاف شدن لوردوز کمری                    4-سهولت در راه رفتن

7-کدام یک از موارد زیر جزءعلائم پشت گود نیست؟(2)

1-برآمدگی عضلات شکم                          2-بالا تنه به عقب تمایل ندارد

3-لگن خاصره افتادگی وتمایل به جلوپیدامی کند    4-لوردوزکمری افزایش می یابد

8-کدام یک از موارد زیرجزءعلائم پشت گرد محسوب می شود؟(4)

1-صاف شدن لوردوز کمری                   2-افزایش کیفوز سینه ای

3-تنگ شدن قفسه سینه                     4-همه موارد

9-کدام یک از موارد زیر،علل گرد پشتی برگشت پذیر است؟(3)

1-کمبود حرکت                                2-وجود عادات غلط وضعیتی

3-گرد پشتی جبرانی                          4-هیچکدام

10-کدام یک از موارد زیر جزء علل لگن خاصره کج می شود؟(4)

1-ضعف عضلانی                            2-عادات غلط در ایستادن

3-در رفتگی مفصصل ران                   4-همه موارد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی 1390ساعت 12:58 بعد از ظهر  توسط کاملی پور  |